Från nuläge till önskat läge

Konsulttjänster

För att minska gapet mellan det ärliga nuläget och det önskade läget erbjuds chefer, ledningsgrupper, arbetslag och hela personalgrupper olika typer av konsulttjänster. Lars är certifierad i Förändringens fyra rum och har tillgång till många olika ledningsverktyg och processövningar för ett roligt och framgångsrikt förbättringsarbete.

Processledning

Förändringsarbete där alla görs medskapande
Det finns olika synsätt på förändringar och hur de ska genomföras. Min absoluta övertygelse är att förändring och lärande hänger samman och att det viktigaste är att motivera människor att lära tillsammans och av varandra för att åstadkomma kontinuerligt lärande i en gemensam organisatorisk omgivning.

Processledning som tar dig förbi hinder
I en processledning får ni handledning genom olika faser i förändringsarbetet. Början och slutet sätter ramarna för förändringsarbetet och målet anger hur Ni ska navigera. Slutet på ett arbete betyder inte att det är klart och att Ni kan gå tillbaka till era gamla vanor och rutiner. Det är nu förändringen ska bli er nya vardag. Det är här hela utmaningen ligger.

Från nuläge till önskat läge
Processen börjar med att klargöra förväntningar, utmana ”stilleståndet” och initiera förväntningar. Därefter ligger fokus på att skapa ett lärande om systemets strukturer med fokus på mönster och sammanhang. Sedan finns utrymme för kreativitet och nyskapande, en fas som involverar problemlösning och utforskande. Innan processledningen avslutas så arbetar vi aktivt med hur det går att prioritera och börja agera för att förverkliga de idéer arbetet har genererat. Vi sammanfattar, fattar beslut, gör handlingsplaner på olika nivåer eller startar nya projekt som tar vid där det arbete vi gjort tar slut.

Från idé till beslut och färdigt tryck
Efter avslutad processledning finns möjlighet till att få med sig färdiga tryckprodukter, där resultatet av arbetet presenteras i form av exempelvis en medarbetarhandbok, en folder eller annat presentationsmaterial. Processen går således hela vägen: från idé till färdigt tryck.

 

Handledning och coaching

Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man har. Coaching är framåtsyftande med fokus på möjligheter. Coachen ger stöd i att sortera, fokusera på resultat, ge och ta feedback, bli utmanad, se saker i nya perspektiv, träna lyssnande och frågande och vända problem till möjligheter.

Handledning med fokus på att leda förbättringsarbete
Att leda i förändring ställer stora krav på ditt ledarskap. Det kräver att du är väl förberedd i mötet med dina kollegor, chefer, kunder och andra. Det kräver även att du har en god beredskap för det oförutsägbara där ditt improviserade och situationsanpassade ledarskap ställs på prov. Ibland är det också tankar som inte kan delas med andra på arbetsplatsen. Jag erbjuder strategisk handledning för individer och grupper.

Handledning med fokus på att utveckla ledarskapet
Bli en riktigt bra ledare för ditt team! Den bärande idén är att varje människa själv har svaren, men behöver hjälp att hitta dem och egna handlingssätt. Handledning i kombination med coaching blir en hjälp till självhjälp. Ditt personliga ledarskap, din självkännedom, din kommunikation, din förmåga att hantera konflikter och att hantera rollen som både kollega och ledare, din förmåga att skapa team- och samverkanskvaliteter i gruppen är några exempel på vad vi kan samtala om.

 

Referenser

Konsulttjänster som minskar gapet mellan nuläge och önskat läge. Här några exempel från olika organisationer, kommuner och företag.

konsult_dump

 

Föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster för Uppsalas alla grundskolor. Ett flerårigt arbete med många olika insatser gällande, särskola, elevhälsa, fritidshem, organisation, ledning och styrning, där uppbyggandet av välskötta skolenheter och det systematiska kvalitetsarbetet har varit den röda tråden.

nacka

Föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster på alla olika nivåer i organisationen och ute på de flesta förskolor och skolor. Ett flerårigt uppdrag där det offensiva kvalitetsarbetet är den röda tråden.

Några referenser konsulttjänster

 – Birgitta Ehrenfeldt, marknadsområdeschef på Riksbyggen
 – Peter Nilsson, vd och ägare till Kosmonaut Events AB
 – Niklas Ahlström, vd Utvecklingspedagogik AB
 – Lars Romanus, fd grundskolechef i Uppsala kommun
 – Åsa Wiberg, fd områdeschef i Uppsala kommun
 – Einar Fransson, produktionsdirektör Nacka kommun